pustelnia-zlotego-lasu-dziedziniec.jpg

Szlak kamedulski


KAMEDULI

Kameduli to mnisi benedyktyńscy realizujący ideały reformy zapoczątkowanej przez Romualda z Rawenny. Nazwa pochodzi od Campo di Maldoli, (Campus Maldoli), czyli Pola Maldolego położonego w dolinie w pobliżu Arezzo, gdzie, według tradycji, Romuald z Rawenny wybudował pierwszy monaster i pustelnię. Od skrótu nazwy tej doliny, powstała nazwa miejscowości, Camaldoli i nazwa mnichów pustelników.

Opactwo benedyktyńskie w Camaldoli grupowało dwa rodzaje mnichów; cenobitów żyjących wspólnie w położonym u stóp góry monasterze i eremitów, zamieszkujących usytuowane na zboczu góry domki pustelnicze. Obie grupy mnichów podlegały opatowi i prowadziły wspólne życie liturgiczne, tzn. mieli wspólną mszę świętą i wspólny brewiarz.

Na tym etapie rozwoju kameduli nie stanowili jeszcze odrębnego zakonu, byli ugrupowaniem pustelniczym w łonie benedyktynów. Dopiero po śmierci Romualda z Rawenny (907-1027), papież Aleksander II (1061-1073) w roku 1072 wyodrębnił kamedułów z benedyktynów tworząc w ten sposób nowy zakon.


 

Na przełomie XIII i XIV wieku rozpoczęły się w łonie nowego zakonu podziały na kongregacje. W wieku XVI powstała Kongregacja Zgromadzenia Pustelników Kamedułów Góry Koronnej, grupująca tylko eremitów. W pustelniach tej Kongregacji zniknął sytuowany w podnóża góry klasztor, a tym samym zmieniła się urbanistyka zespołu pustelniczego. Budynki gospodarcze zostały wysunięte przed kościół, a domku pustelnicze za kościół, ustawione w szeregach lub rozproszone na zboczu góry. W niektórych pustelniach, gdy ukształtowanie terenu tego wymagało, przeprowadzano przez obszar pustelni otoczoną murem drogę dojazdową zwaną zwyczajowo szyją. W Polsce spotykamy ją na Bielanach krakowskich, w Rytwianach i w Bieniszewie.

W drugiej połowie XVII wieku istniało pięć odrębnych kamedulskich kongregacji, a w wieku XIX zakon był podzielony na trzy kongregacje:

  • Kongregacja Kamedulska Zakonu Świętego Benedykta z domem generalnym w Camaldoli, grupująca wspólnoty złożone z cenobitów i eremitów,
  • Kongregacja Pustelników Kamedułów Góry Koronnej z domem generalnym we Frascati, grupująca wspólnoty złożone tylko z eremitów,
  • Kongregacja Kamedułów Cenobitów, grupująca wspólnoty złożone tylko z cenobitów

Do naszych czasów dotrwały dwie Kongregacje:

  • Kongregacja Kamedulska Zakonu św. Benedykta z domem generalnym w Camaldoli
  • Kongregacja Pustelników Kamedułów Góry Koronnej z domem generalnym w Frascati, z której przybyli kameduli do Polski.

DUCHOWOŚĆ KAMEDULSKA

Duchowość kamedulska sięga swoimi korzeniami duchowości benedyktyńskiej, opierającej się na powstałej w VI wieku Regule Św. Benedykta, która uporządkowała życie codzienne życie mniszego tamtego czasu.

Ukierunkowując się na szukanie Boga, mnich trwając w Bożej obecności, dąży do zjednoczenia z Nimi i stara się żyć tak, żeby cała Jego egzystencja była oddawaniem czci Bogu. Aby to osiągnąć, konieczne jest nieustanne nawracanie i poznawanie siebie poprzez lekturę ksiąg biblijnych. Szkieletem życia monastycznego jest liturgia, która wplatając się w każdy dzień pomaga wykonywaną pracę przeniknąć duchem milczenia i modlitwy, zgodnie z później zwerbalizowaną zasadą "ora et labora".

Św. Romuald

 Modlitwa, milczenie i samotność to trzy filary, na których opierała się duchowość spadkobierców Św. Romualda, protoplasty kamedułów.

Modlitwa

Rozumiana jako przyjaźń z Bogiem, jest wzajemnym powierzaniem się w wolności, intymnym dialogiem z Panem, najbardziej wewnętrzną potrzebą serca, która wytycza kierunek jak i intensywność dalszych poszukiwań. Opiera się przede wszystkim na medytacji Słowa Bożego i nieustannym wysiłku czynienia go wewnętrznym prawem swojego życia.


Milczenie

Milczenia nie ogranicza się do prostej nieobecności słów, stanowi klimat, który pomaga na wyczulenie na aspekt prawdy i posłuszeństwo słowu Bożemu. Jest zewnętrzną ramą konieczną do tego, żeby móc otworzyć się na spotkanie z samym sobą, drugim człowiekiem i Bogiem.

Samotność

Dyscyplina samotności to trzeci element kamedulskiej ascezy, mający na celu rozpoznanie i odrzucenie fałszu w życiu eremity. Wybór samotności jest twórczym poszukiwaniem prawdy o Bogu, świecie i samym sobie. Nie stanowi egoistycznej bierności, obojętnej na świat oraz ludzi - jest przestrzenią modlitwy wstawienniczej za tych, którzy się nie modlą, lub tej modlitwy wstawienniczej potrzebują.

 


KLASZTORY KAMEDULSKIE W POLSCE

 

Pierwsi uczniowie św. Romualda przybyli do Polski już w XI wieku. Byli to mnisi pustelnicy Jan i Benedykt i zamieszkali w pustelni w Międzyrzeczu razem z towarzyszami. W listopadzie 1003 roku pogańscy chłopi napadli na klasztor ograbili go i wymordowali zakonników. Klasztor w Międzyrzeczu funkcjonował przez 25 lat. Powstanie następnych pustelni przypadło dopiero na XVII stulecie. Impulsem do ich tworzenia stał się ruch kontrreformacyjny. Eremy budowali i uposażali dobrami ziemskimi fundatorzy (królowie, magnaci i szlachta), którzy również dbali, aby klasztor miał zapewnione warunki do bytowania. Powszechną praktyką stało się także nadawanie eremom kamedulskim indywidualnych mian. U genezy takiej nazwy znajdowało się bądź położenie topograficzne klasztoru bądź utrwalone w ten sposób imię fundatora. Fundowanie pustelniczych tworzenie wspólnot pustelniczych trwało w Polsce przez okres około 140 lat. Dzięki hojności możnowładców powstały wówczas następujące pustelnie kamedulskie na terenie dawnej Rzeczypospolitej:

 

Pustelnia Srebrnej Góry na krakowskich Bielanach (Eremus Montis Argentini), ufundowana przez Mikołaja Wolskiego. Pierwsi kameduli przybyli do fundacji w roku 1605 i zamieszkali w Bodzowie, wiosce należącej do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Kościół Wniebowzięcia NMP zachwyca swoim wystrojem oraz dziełami malarskimi. Dzisiaj Pustelnia Srebrnej Góry jest jedynym eremem kamedulskim w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, istniejącym nieprzerwanie od fundacji na początku XVII wieku po początki wieku XXI.

 

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach (Eremus Silva Aurea). Fundacja ta powstała w roku 1624 za panowania Zygmunta III Wazy a jej fundatorem był Jan Magnus Tęczyński. W okresie niewoli narodowej, pustelnia została skasowana przez władze zaborcze w roku 1819 (1820). Ostatni kameduli opuścili erem w połowie 1825 roku. W latach 1860- 1864 zamieszkiwali tu franciszkanie-reformaci z Sandomierza. W roku 1925 podjęto nieudaną próbę ponownego osadzenia kamedułów w Rytwianach. Od roku 1935 do 2001 kościół pełnił funkcję parafialnego. W ostatnich latach odremontowany i udostępniony dla turystów i gości.

 

Pustelnia Królewskiej Góry na warszawskich Bielanach (Eremus Mons Regius). Fundacja była wotum wdzięczności króla polskiego Władysława IV Wazy za uzyskaną koronę i odniesione zwycięstwa. W dokumencie z 1639 roku król określił granice przyszłej pustelni na Górze Polkowej na Bielanach. Budowę pustelni zakończono w 1641. W okresie niewoli narodowej pustelnia została skasowana przez rząd carski w 1902 roku. W roku 1904 ostatni kameduli opuścili pustelnię, a w pozostawionych budynkach zamieszkali inwalidzi wojenni. W roku 1954 pomieszczenia zajęła, działająca jako kontynuacja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Teologicznego Uniwersytety Jagiellońskiego, Akademia Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Pustelnia Góry Pokoju w Pożajściu na Litwie (Eremus Mons Pacis). Powstała w roku 1662 dzięki fundatorowi Krzysztofowi Zygmuntowi Pacowi, Kanclerzowi Wielkiemu Litewskiemu. Można przyjąć, że motywy podejmowania tej decyzji były podobne, jak u Króla Władysława IV Wazy przy podejmowaniu decyzji o fundacji Pustelni Królewskiej Góry. Leżała, zatem u podstaw tej decyzji osobista pobożność fundatora, nurt pobożności tamtej epoki i zapewne ambicje rodowe. Pustelnia ta, w porównaniu z pustelnia na krakowskich Bielanach i tej w Rytwianach, została najbardziej okazale wyposażona i najsprawniej wybudowana. W 1831 roku pustelnię przekazano dla zakonu prawosławnego. Obecnie klasztor zwrócono siostrom św. Kazimierza.

 

Pustelnia Pięciu Braci Męczenników na Sowiej Górze w Bieniszewie (Eremus Quinque Martyrum). Inicjatorem powołania do istnienia tej pustelni był o. Sylwan Jan Boselli. W liście datowanym na krakowskich Bielanach 22 VIII 1663 i kierowanym do przełożonego generalnego, barwnie opisał kult Pięciu Braci Męczenników w Polsce, porównując go do kultu św. Antoniego z Padwy i św. Franciszka z Asyżu w Italii. Fundatorem był Albert Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski i starosta radziejowski. W czasie niewoli narodowej, pustelnia została skasowana przez władze carskie we wrześniu 1819 roku. W latach 1928- 1929 prowadzono rozmowy o wskrzeszeniu pustelni w Bieniszewie. Oficjalne uroczystości odbyły się 2 VII 1937 roku i dzieło odbudowy trwało aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Podczas ostatnich lat wojny zakonnicy musieli opuścić pustelnię. PO zakończeniu działań wojennych mnisi pustelnicy powrócili do Bieniszewa i pustelnia funkcjonuje do dziś.

 

Pustelnia Wyspy Wigierskiej w Puszczy Sudawskiej na Suwalszczyźnie (Eremus Insula Vigrensis). Utworzona z fundacji króla Jana II Kazimierza w 1667 roku. Kościół murowany zaczęto stawiać dopiero w roku 1704, który ukończono w 1745 i poświęcono pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Przez cały czas swojego istnienia erem ten, jako najbogatszy, udzielał pomocy materialnej innym eremom, a szczególnie Pustelni Pięciu Braci Męczenników w Bieniszewie. Kameduli z tej pustyni tworzyli osady, a z nich wioski, w których wznosili kościoły osadzali na własny koszt kapłanów diecezjalnych. Mnisi posiadali również zielarską aptekę, podobnie jak kameduli w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. W roku 1794, już w czasie niewoli narodowej, rząd pruski odebrał kamedułom wszystkie dobra, a w roku 1800 skasował pustelnię. Obecnie w odremontowanej pustelni znajduje się Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury.

 

Pustelnia Margrabska w Szańcu koło Pińczowa (Eremus Marchionalis). Fundatorem był margrabia Józef Władysław Gonzaga Myszkowski z Mirowa, kasztelan sandomierski. Przyszły czasy niewoli narodowej i w roku 1819 została skasowana przez władze zaborcze. Ostatni kameduła o. Norbert Frank pozostał w tej pustelni jako kustosz, do roku 1844. Po kościele, domkach pustelniczych i lesie nie ma obecnie śladu. Pozostała jedynie wieś o nazwie Kameduły.

 

Pustelnia Świętego Krzyża w Milatynie koło Lwowa. Inicjatorką powstania pustelni była Teresa z Kraśnickich Łączyńska. W roku 1738 postanowiła, że w swoich dobrach ufunduje kamedułom z Kongregacji Góry Koronnej pustelnię. Konwent został zamknięty 7 lat po rozpoczęciu działalności z powodu niemożności zachowania wszystkich przepisów reguły.

 


KAMEDULI W POLSCE DZIŚ

 

Do dnia dzisiejszego przetrwały dwa klasztory kamedulskie w Polsce.

Pustelnia Srebrnej Góry na krakowskich Bielanach (Eremus Montis Argentini), ufundowana przez Mikołaja Wolskiego. Pierwsi kameduli przybyli do fundacji w roku 1605 i zamieszkali w Bodzowie, wiosce należącej do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Kościół Wniebowzięcia NMP zachwyca swoim wystrojem oraz dziełami malarskimi. Dzisiaj Pustelnia Srebrnej Góry jest jedynym eremem kamedulskim w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, istniejącym nieprzerwanie od fundacji na początku XVII wieku po początki wieku XXI. Obecnie w eremie przebywa trzech zakonników po ślubach wieczystych i dwóch odbywających formację, oraz przeor benedyktyński O. Marek Szeliga OSB.

Adres:

Klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach [Erem Srebrnej Góry]

Al. Konarowa 1, 30-248 Kraków

tel. 012 - 429 76 10

www.kameduli.info, www.fundacjakameduli.pl

 

Pustelnia Pięciu Braci Męczenników na Sowiej Górze w Bieniszewie (Eremus Quinque Martyrum). Inicjatorem powołania do istnienia tej pustelni był o. Sylwan Jan Boselli. W liście datowanym na krakowskich Bielanach 22 VIII 1663 i kierowanym do przełożonego generalnego, barwnie opisał kult Pięciu Braci Męczenników w Polsce, porównując go do kultu św. Antoniego z Padwy i św. Franciszka z Asyżu w Italii. Fundatorem był Albert Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski i starosta radziejowski. W czasie niewoli narodowej, pustelnia została skasowana przez władze carskie we wrześniu 1819 roku. W latach 1928- 1929 prowadzono rozmowy o wskrzeszeniu pustelni w Bieniszewie. Oficjalne uroczystości odbyły się 2 VII 1937 roku i dzieło odbudowy trwało aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Podczas ostatnich lat wojny zakonnicy musieli opuścić pustelnię. PO zakończeniu działań wojennych mnisi pustelnicy powrócili do Bieniszewa i pustelnia funkcjonuje do dziś. Obecnie w eremie przebywa sześciu zakonników po ślubach wieczystych i dwóch odbywających formację.

Adres:

Klasztor Ojców Kamedułów (Erem Pięciu Braci Męczenników), Bieniszew

62-530 Kazimierz Biskupi, tel. 063-241 15 00

www.kameduli.infoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


EUROPEJSKI SZLAK KAMEDULSKI

 

Pustelnia świętego Jerzego, położona w pobliżu miejscowości Bardolino, prowincja Werona. Została założona w 1663 roku. Prace budowlane trwały do końca XVII w. i zostały zakończone wraz z wzniesieniem kościoła w 1704 roku. Wraz z kasatą napoleońską pustelnia opustoszała w 1810 roku i cały kompleks klasztorny był zamieszkiwany przez okoliczną ludność wiejską aż do 1885 roku, kiedy to na nowo powróciła w to miejsce wspólnota mnichów kamedułów.

Adres:

Eremo di San Giorgio

loc. Rocca di Garda - 37011 Bardolino ( VR )

tel. 045 7211390; fax 045 6228644

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.www.eremosangiorgio.it

 

Pustelnia w Camaldoli, położona w pobliżu miasta Poppi, prowincja Arezzo, region Toscania. Założona przez świętego Romualda w XI wieku jest miejscem założenia i powstania kongregacji Kamedułów. Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego został konsekrowany 10 w 1227 roku. W latach 1575 – 1669 przebudowana i ozdobiona w stylu baroku.

Więcej: http://it.wikipedia.org/wiki/Eremo_di_Camaldoli

 

Adres:
Sacro Eremo di Camaldoli
52010 Camaldoli - Arezzo IT
tel +39 0575 556021 fax +39 0575 556001
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.camaldoli.it

 

3. Pustelnia świętego Grzegorza w Rzymie. Historia mnichów kamedułów w Rzymie sięga okresu średniowiecza, ich obecność związana była z koniecznością dopilnowania spraw zakonnych w stolicy Piotrowej. Trudno dziś określić miejsca przebywania pierwszych wspólnot kamedułów w Rzymie. Z czasem jednak idąc za wymogami reguły zorganizowano pierwsze wspólnoty stabilne, które, mimo że żyły w mieście, ale zachowywały ostre reguły życia kamedulskiego. Najpierw zajmowali klasztor Santi Quattro Coronati al Celio aż do 1573 roku. Następnie założono wspólnotę w klasztorze świętego Grzegorza al Celio. W czasie podziału na dwie kongregacje wspólnota z klasztoru św. Grzegorza skłoniła się ku wyborze życia cenobitycznego.

Więcej: http://www.camaldoli.it/web_it/sg_storia/sg_storia00.htm

Adres:
Monastero di San Gregorio al Celio
P.za San Gregorio al Celio 1 - 00184 Roma IT
tel +39 06 7008227 fax +39 06 7009357
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.camaldolesiromani.it

 

4. Pustelnia świętych Oskara i Romualda w Fabriano

Klasztor świętych Oskara I Romualda wraz kościołem wybudowanym w latach 1511-1539 już pod koniec XV wieku stał się siedzibą wspólnoty kamedułów. Tutaj od 1481 roku przechowywane są relikwie założyciela św. Romualda. Relikwie znajdują się w krypcie w sarkofagu dzieła Taddeo da Como. Kościół w stylu barokowym został gruntownie odrestaurowany po zniszczeniach dokonanych przez trzęsienia ziemi w 1741 i 1997 roku.

Więcej: http://www.fabrianoturismo.it/docs/itinerari/luoghifede.asp

 

Adres:
P.za Manin - 60044 Fabriano (AN) IT
tel. +39 0732 21935

 

5. Pustelnia Źródła Avellana (Venerabile Eremo di Fonte Avellana)

Klasztor Fonte Avellana swoje początki łączy z życiem pierwszych pustelników, którzy wybrali to miejsce ze względu na szczególne odosobnienie (położone 700 npm) oraz bogactwo drzew orzechowych i źródeł wody. Na duchowość tego miejsca niewątpliwie miał wpływ święty Romuald z Ravenny, ojciec kongregacji kamedulskiej, który tutaj żył i działał na przełomie X i XI wieku. Rozwój klasztoru wiąże się w sposób szczególny z działalnością świętego Piotra Damiani, którego mocna duchowość monastyczna i osobowość wpłynęły na atrakcyjność i rozwój życia monastycznego, religijnego i społecznego całego regionu. Erem ten wykształcił prawie 50 biskupów i wiele znakomitych osobowości monastycznych. Założony w 1325 roku erem na przełomie XIV i Xv wieku stał się dużym ośrodkiem o znaczeniu nie tylko duchowym, ale i politycznym i ekonomicznym. Spadek znaczenia Fonte Avellana rozpoczyna się od początku XVIII wieku a swoje apogeum osiąga podczas czasów napoleońskich 1810 i podczas republiki włoskiej w 1866 roku. Mimo trudnych i ciężkich lat w Eremie Fonte Avellana kontynuowano nieprzerwanie kamedulskie tradycje monastyczne aż po dzień dzisiejszy.

Adres:
Venerabile Eremo di Fonte Avellana
61040 Serra S. Abbondio (PU) IT
tel e fax +39 0721 730261
e-mail: www.fonteavellana.it

6. Pustelnia Góry Giove

W pierwszej połowie XVI wieku niektórzy mnisi należący do Kongregacji Góry Koronnej przybyli do miasta Giove aby administrować dobrami otrzymanymi od jednego z braci Galeazzo Gabrielli, który należał do zamożnej rodziny. Pustelnia powstała w latach 1600 – 1631. Kościół pierwotny z powodu niestabilności terenu w XVII wieku został gruntownie przebudowany w postaci, jakiej pozostał do dziś. Erem wielokrotnie znajdował się w centrum licznych nieprzychylnych zdarzeń związanych z historią. Mnisi zostali usunięci z niego przez dominacją napoleońską a następnie zniesieni przez prawo republiki włoskiej w 1860 roku. Wielu z powodu zakazów religijnych związanych z republiką ukryło się w niektórych miejscowościach kontynuując i życie pustelnicze. Powrócili do Montegiove w roku 1870 lecz nie jako właściciele lecz jako kustosze swojego klasztoru. W roku 1902 pustelnia została zamknięta by w kwietniu 1924 znów powrócić za sprawą władz lokalnych do rąk kamedułów. Podczas II wojny światowej Erem był okradziony i splądrowany przez okoliczną ludność. Dziś życie monastyczne mimo małej liczby zakonników jest realizowane wedle reguły zakonnej oferując miejsca dla tych, którzy szukają chwili modlitwy i odosobnienia.

Adres:
Loc. Rosciano n°90 - 61032 Fano ( PU )
tel comunità +39 0721 864090
Fax +39 0721 868588
tel foresteria +39 0721 864603
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.eremomontegiove.it

7. Pustelnia Matki Bożej Anielskiej

Pustelnia ufundowana z woli Pompeo Fellecchia i zrealizowana przez jego brata Serafino Fellecchia, który był przeorem mnichów kamedułów w Pustelni Matki Bożej Królewskiej (diecezja Benevento). Pustelnia została wybudowana w latach 1602 – 1615. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej został konsekrowany w roku 1654. W roku 1806 poprzez prawa napoleońskie mnisi zostają wydaleni z pustelni i miejsce traci swój charakter zakonny. W roku, 1936 gdy ojcowie Kameduli odzyskują osobowość prawną, część dóbr z Pustelni w Noli powraca w ręce pustelników, lecz spadek powołań kamedulskich sprawia, że muszą zamknąć wiele eremów w tym Pustelnią Matki Bożej Anielskiej. W 1990 roku Pustelnia zostaje oddana w ręce kongregacji Misjonarzy Redemptorystów.

Więcej: http://www.camaldolivisciano.it/

Adres:
Eremo dei Camaldoli di Visciano (Na)
ITALIA
Tel.Fax 081 8299216
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


KAMEDULI W ŚWIECIE

1. Incarnation Priory

1369 La Loma Avenue - Berkeley California 94708 - USA

tel 001 5105480965 001 510 845 0601
fax 001 510 548 64 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.camaldolese.com

2. New Camaldoli Hermitage

Big Sur California 93920 - USA
tel: 001 831 667 2456 001 831 667 23 41
fax 001 831 667 0109 fax priore 001 831 667 01 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.contemplation.com

3. Mosteiro da Transfiguracaon

C.P. 068; 08701/970 Mogi das Cruzes; S.P. Brasil
tel e fax 0055 11 479 04 941
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.mosteirocamaldolense.com.br

 

4. Saccidananda Ashram

Shantivanam - Thannirpalli P.O. - Kulithalai 739107
Karur District; Tamil Nadu; South India
tel 0091 4323 22260; fax 0091 4323 22280
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wydarzenia w Pustelni Złotego Lasu

GRUDZIEŃ 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partnerzy Pustelni Złotego Lasu

15 864-77-95

e-mail: pustelnia@pustelnia.com.pl

Adres ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany