pustelnia-zlotego-lasu-dziedziniec.jpg

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW PUSTELNI
ZŁOTEGO LASU W RYTWIANACH


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PUSTELNI ZŁOTEGO LASU W RYTWIANACH, zwane dalej „Stowarzyszeniem", powstało przy Diecezjalnym Ośrodku Kultury i Edukacji „Źródło" w Rytwianach.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.855/ i nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest klasztor pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach.

§ 4

Stowarzyszenie może posiadać własny hymn, sztandar, godło i pieczęcie oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków a do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników, których zakres działania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych
w odrębnych przepisach.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA


§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronna działalność wspierająca każdorazowych właścicieli i użytkowników pokamedulskiego klasztoru w Rytwianach zwanego Pustelnią Złotego Lasu,w odbudowie, rozbudowie i konserwacji zabytku.
 2. Wszechstronna promocja Pustelni Złotego Lasu.
 3. Promocja zabytków i atrakcji regionu.
 4. Działalność na rzecz rozwoju turystyki w regionie.
 5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury i edukacji w regionie.
 6. Wszechstronna obsługa turystów i pielgrzymów.
 7. Integrowanie środowisk na rzecz realizacji programów usługowych w zakresie kultury, edukacji i turystyki.
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczności lokalnych.
 9. Inicjowanie i prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno – opiekuńczej.
 10. Nawiązywanie i podejmowanie współpracy z innymi podmiotami.

 

§ 8

Cele statutowe określone w §7, Stowarzyszenie będzie realizować poprzez:

 1. Organizowanie zbiórki funduszy na rzecz remontu Pustelni Złotego Lasu.
 2. Pozyskiwanie funduszy na prace remontowe i adaptacyjne od organizacji rządowychi poza rządowych, stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji, podmiotów gospodarczych, instytucji, osób fizycznych.
 3. Organizowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz współdziałanie z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.
 4. Promowanie walorów rekreacyjnych, kulturowych, historycznych, turystycznych, zabytkowych zarówno Pustelni Złotego Lasu jak i całego regionu.
 5. Organizowanie loterii i aukcji.
 6. Upowszechnianie folderów i innych materiałów reklamowych.
 7. Organizowania konferencji, seminariów i szkoleń.
 8. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych i rozrywkowych.
 9. Organizowanie kursów, odczytów, pokazów i wystaw, konferencji naukowych i seminariów oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych i społeczności lokalnych.
 10. Prowadzenie poradni i telefonu zaufania.
 11. Organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych.
 12. Prowadzenie ośrodków spokojnej starości, opiekuńczych, hospicjów.
 13. Tworzenie i prowadzenie zespołów i kół zainteresowań.
 14. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej o nieograniczonym zakresie terytorialnym, a w szczególności:
  • wydawanie książek, (22.11.Z)
  • wydawanie gazet, (22.12.Z)
  • wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych, (22.13.Z)
  • pozostała działalność wydawnicza, (22.15.Z)
  • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, (45.11.Z)
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, (45.21.A)
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynieryjnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, (45.21.F)
  • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, (45.22.Z)
  • roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych, (45.23.B)
  • tynkowanie, (45.41.Z)
  • malowanie, (45.44.A)
  • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,(45.45.Z)
  • sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, (52.11.Z)
  • sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, (52.21.Z)
  • sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, (52.24.Z)
  • sprzedaż detaliczna napojów bezalkoholowych, (52.25.Z)
  • sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych, (52.26.Z)
  • sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, (52.31.Z)
  • sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, (52.33.Z)
  • sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmienniczych, (52.47.Z)
  • sprzedaż detaliczna kwiatów, (52.48.F)
  • sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych, (52.48.G)
  • sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach, (52.62 B)
  • hotele i motele z restauracjami, (55.11.Z)
  • schroniska turystyczne, (55.21.Z)
  • pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane, (55.23.Z)
  • restauracje, (55.30.Z)- pozostała działalność turystyczna, (63.30.D)
  • pozostała działalność związana z informatyką, (72.60.Z)
  • pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane, (80.42.Z)
  • działalność organizacji religijnych, (91.31.Z)
  • działalność galerii i salonów wystawienniczych, (92.31.E)
  • działalność muzeów, (92.52.A)
  • ochrona zabytków, (92.52.B)
  • pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, (92.72.Z)
  • działalność obsługi parkingu, (93.05.Z)
 15. Inne formy działalności w ramach bieżącej współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 16. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej.
 17. Inne formy działalności.ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych o nienagannej opinii, (małoletni za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych), którzy złożą stosowną deklarację i uchwałą Zarządu zostaną przyjęci w poczet członków.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Zgłaszać postulaty i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i postanowień władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członek wspierający posiada prawa określone w §11 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem §11 pkt 1 i 2 a także jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
  2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
  3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
  4. Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
  5. Likwidacji stowarzyszenia.
 2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od powiadomienia o wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków statutowych.

 

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Uchwały władz podejmowane są większością głosów, przy co najmniej 50% frekwencji.
 5. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz w roku i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, nie wcześniej niż 1 godzinę po pierwszym terminie.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Prezesa i od 5-9 członków Zarządu oraz od 3-5 członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 9. Nadawanie godności członka honorowego.
 10. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia praw majątkowych.
 12. Nadawanie tytułu Honorowego Prezesa.
 13. Powołanie innych podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych działających w ramach Stowarzyszenia.

 

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy.
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
  3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane.


§ 20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 lub 2 wice Prezesów, skarbnika, sekretarza a także może wybrać kronikarza, kustosza.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

§ 21

 1. 1.Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
  3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
  4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
  5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
  6. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
  7. Nadzorowanie innych podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych działających w ramach Stowarzyszenia.
  8. Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami i instytucjami oraz podpisywanie z nimi umów o współpracy.
  9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Centrum Informacji Turystycznej.
  10. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
  11. Decydowanie o sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy i płacy pracowników etatowych Stowarzyszenia.
  12. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami.
  13. Kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz stowarzyszenia.
  14. Powoływanie komisji problemowych i zespołów zadaniowych.
  15. Ustalanie wzorów sztandaru, pieczęci, godła, hymnu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 22

Komisja Rewizyjna jest organem powoływanym do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia.

§ 23

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia.
  2. Składanie na Walnym zgromadzeniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną pracy Zarządu oraz wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego zarządu.
  3. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków z kontroli.
  4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.§ 24

Członkowi Stowarzyszenia, który pełnił funkcję prezesa i wniósł znaczne zasługi dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia przysługuje tytuł Prezesa Honorowego.
Może on: brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz jest zwolniony
z opłacania składek członkowskich.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA§ 25

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. Wpływy ze składek członkowskich.
  2. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy.
  3. Dochody z majątku i imprez.
  4. Ofiarność publiczna.
  5. Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 26

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu.


ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmie Walne Zgromadzenie. Jeżeli Stowarzyszenie zostanie rozwiązane przez sąd, to on ustanowi likwidatora. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE§ 28

Statut został uchwalony i zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 23 kwietnia 2004 roku.

Stowarzyszenie Miłośników Pustelni

Wydarzenia w Pustelni Złotego Lasu

LISTOPAD 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Partnerzy Pustelni Złotego Lasu

15 864-77-95

e-mail: pustelnia@pustelnia.com.pl

Adres ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany