DUSZPASTERZE

Ksiądz Wiesław Kowalewski

Urodzony 30 lipca 1964 roku w Kraśniku. Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku ukończył w roku 1983, następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie odbywając studia filozoficzne i teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenie kapłańskie przyjął dnia 10 grudnia 1988 roku z rąk księdza biskupa Bolesława Pylaka. Jako wikariusz pracował w Janowie Lubelskim w latach 1988-1992. W latach 1992-1996 podjął studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1992 mianowany na stanowisko dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego, dyrektora ds. administracyjnych Instytutu Teologicznego 1993-1998, dyrektora ekonomicznego Wyższego Seminarium Duchownego 1998 – 2001. W roku 2001 mianowany dyrektorem Diecezjalnego Ośrodka Kultury i Edukacji „Źródło” w Rytwianach a następnie dyrektorem Relaksacyjno-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego SPeS w Rytwianach. Od 2003 roku jest rektorem kościoła p.w. Zwiastowania NMP. Został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu w roku 1999.

Ksiądz Jan Wilk

.......................

POPRZEDNI DUSZPASTERZE

Ksiądz Ireneusz Rząsa

Urodził się 6.X.1979 roku w Nowej Dębie. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Nowej Dębie. W 1999r. wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, po czym w 2004r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Andrzeja Dzięgi. Pracował na placówkach w Pysznicy koło Stalowej Woli oraz w Kunowie i Stalowej Woli w parafii św. Floriana. Dnia 19 sierpnia 2010r. został mianowany na Kapelana Centrum Terapeutycznego SPeS.

Ksiądz Tomasz Lis

Urodzony 22 sierpnia 1974 roku w Starachowicach. Szkole podstawową ukończył w Brodach Iłżeckich, następnie uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Starachowicach, które ukończył egzaminem maturalnym w 1994 roku. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1994-2000) przyjął święcenia kapłańskie dnia 3 czerwca 2000 roku z rąk księdza biskupa Wacława Świerzawskiego. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy w latach 2000-2003. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne na Uniwersytet Świętego Krzyża do Rzymu na wydział Komunikacji Socjalnej i Instytucjonalnej. W latach 2006-2008 pracował jako prefekt ds. studiów w Międzynarodowym Wyższym Seminarium im. Jana Pawła II w Rzymie. Od 1 lipca 2008 pracował jako kapelan Relaksacyjno-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego SPeS w Rytwianach. Od 2010 roku jest rzecznikiem biskupa sandomierskiego i redaktorem Sandomierskiego Gościa Niedzielnego. Mieszka w Domu Katolickim w Sandomierzu.

PROBOSZCZOWIE W PUSTELNI (gdy kościół pełnił funkcję parafii 1935 - 1995)

Ksiądz Wacław Siwiec

proboszcz w latach 1935 – 1939. Urodził się 5 XII 1900 roku we wsi Pianka, parafia Skaryszew jako syn Jana i Heleny z Lisowskich. Edukację rozpoczął w roku 1908 w szkole podstawowej we wsi Kamień u boku swojego wuja Juliana Lisowskiego, następnie kontynuując od roku 1910 we wsi kościelnej Bychawka. Do gimnazjum uczęszczał początkowo w Chełmie a następnie w Radomiu w Gimnazjum Filozoficznym. Po ukończeniu gimnazjum w 1919 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W seminarium przejawiał zamiłowania lingwistyczno-historyczne, które kontynuował przez całe życie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Mariana Ryxa dnia 1 czerwca 1924 roku. Jako neoprezbiter został skierowany na wikariat do parafii Wierzbnik (dziś Starachowice), następnie pracował w parafii Błotnica i Suchedniów. W roku 1930 został skierowany przez biskupa M. Ryxa do kościoła pokamedulskiego w Rytwianach jako rektor z zadaniem tworzenia parafii. Proboszczem utworzonej parafii w Rytwianach został w 25 czerwca 1935 roku otrzymując nominację z rąk księdza biskupa Włodzimierza Jasińskiego. Z Rytwian został przeniesiony na probostwo do Pawłowic w roku 1939 zaś w roku 1943 został proboszczem w Lipsku. Po zakończeniu działań wojennych odpowiadając na wezwanie ks. kard. Hlonda o pomoc na terenach dotkniętych brakiem kapłanów otrzymał pozwolenie na ekskardynację do diecezji warmińskiej. Dnia 1 lipca 1949 roku został administratorem parafii Nowe Kawkowo. W lutym 1951 roku został mianowany proboszczem i dziekanem miasta powiatowego Biskupiec Reszelski. Za swoje zasługi w pracy duszpasterskiej został mianowany kanonikiem a następnie prałatem kapituły w Dobrym Mieście. W roku 1969 na własną prośbę odszedł na emeryturę powracając do rodzinnej diecezji. Początkowo zamieszkał przy parafii we Włostowie a następnie w Opatowie pełniąc obowiązki kapelana szpitalnego. Dnia 1 czerwca 1974 roku ksiądz prałat Wacław Siwiec obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Zmarł 15 marca 1981 roku i został pochowany na cmentarzu w Opatowie.

Ksiądz Jan Fornalski

proboszcz w latach 1939 -1946. Urodził się 22 grudnia 1903 roku we wsi Krzcin par. Koprzywnica jako syn Wojciecha Fornal i Katarzyny z d. Kanios. (Jan nazwisko na Fornalski zmienił dopiero w Seminarium Duchownym). Edukację najpierw rozpoczął pod okiem wuja Stanisława Kaniosa w Bogorii, następnie kontynuował ją pod okiem emerytowanego nauczyciela Pana Mariana Podczaskiego w rodzinnej wsi Krzcin. Lata I wojny światowej przerwały edukację Jana Fornala, który dzielił wojenne losy rodziny (domostwa rodziny Fornali zniszczyły wojska austriackie). Po wojnie kontynuował naukę w Gimnazjum Filozoficznym w Sandomierzu. W roku 1920 wstąpił do Seminarium Sandomierskiego. Na kapłana został wyświęcony 18 lipca 1926 roku przez księdza Biskupa Marana Ryxa. Na pierwszą palcówkę duszpasterską został skierowany ksiądz Jan Fornalski do parafii Wierzbnik (dziś Starachowice). Następnie pracował w Chotczy, Białaczowie, Zwoleniu i Siennie. Dnia 27 czerwca 1939 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii Rytwiany. Urząd ten pełnił do dnia 16 marca 1946 roku zostając przeniesiony na probostwo do Kleczanowa, gdzie pracował do roku 1973. Ze względu na stan zdrowia został Pensjonariuszem Domu Księży Emerytów w Sandomierzu, gdzie spędził 19 lat (8 ostatnich lat w łóżku). Tu gorliwie służył jako kierownik sumień wobec licznych kapłanów. Zmarł ksiądz Jan Fornalski 26 września 1992 roku, został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii Koprzywnica.

Ksiądz Kazimierz Strzyż

proboszcz w latach 1946 -1960. Urodził się 8 września 1908 roku w Rapczycach jako syn Jana i Marii z Depowskich. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Rapczycach, nastęnie został przyjęty do Gimnazjum Klasycznego im. Stanisław Kostki w rodzinnej miejscowości. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1931 wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzy po ukończeniu którego został wyświęcony na kapłana dnia 28 czerwca 1936 roku przez księdza biskupa Jana Kantego Lorka. Na pierwszy wikariat został skierowany do Bliżyna, gdzie pracuje 11 lat a następnie podejmuje obowiązki wikariusz w parafii Koniemłoty. Po wojnie od roku 1946 pełni posługę proboszcza w parafii Rytwiany, gdzie pracował 14 lat. W roku 1960 zostaje przeniesiony do parafii Mydłów a następnie Kazanów Iłżecki. Zmarł 31 lipca 1983 po kilku latach borykania się z problemami zdrowotnymi. Został pochowany na cmentarzu w Kazanowie Iłżeckim.

Ksiądz Adam Łęcki

proboszcz w latach 1960 -1995; do 2006 roku rezydent. Urodził się 25 września 1920 roku w Gniewoszowie. Po ukończeniu szkoły elementarnej i gimnazjum uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, które ukończył egzaminem dojrzałości w 1945 roku. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie po odbyciu sześciu lat studiów (1945 – 1951) został wyświęcony na kapłana dnia 10 czerwca 1051 roku przez księdza biskupa Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz pracował w parafii Chobrzany (1951-1953) następnie w Odrzywole do roku 1958 i Solcu (1958-1960). W roku 1960 został mianowany proboszczem w parafii Rytwiany w której funkcję proboszcza pełnił do roku 1995. W roku 1986 został mianowany Kanonikiem honorowym Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. Ze względu na wiek przeszedł na emeryturę pozostając rezydentem przy pokamedulskim kościele Zwiastowania NMP w Rytwianach do roku 2006. Ostatnie lata, spędził w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu. Zmarł 27 lipca 2010 roku i został pochowany na cmentarzu świętopawelskim w Sandomierzu.

PROBOSZCZOWIE W PARAFII RYTWIANY PO ROKU 1995.

Ksiądz Waldemar Farion

proboszcz w latach 1995 – 2010. Urodzony 25 kwietnia 1964 roku w Zamościu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1983 roku w Zamościu, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Dnia 10 grudnia 1988 roku został wyświęcony na kapłana przez księdza biskupa Bolesława Pylaka. Jako neoprezbiter podjął pracę duszpasterską w parafii Gościeradów (1988-1991) a następnie pracował w Janowie Lubelskim. W roku 1995 został mianowany proboszczem w parafii Rytwiany, gdzie rozpoczął i doprowadził do końca budowę nowego kościoła. W 2008 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Ostrowieckiej. Obecnie jest proboszczem w Rudniku n. Sanem

Ksiądz Marek Sikora

proboszcz w latach 2010 – 2017.

Ksiądz Leszek Pituch

proboszcz od 2017.