„Idźmy, tulmy się(…) do Maryi – Matki”

Fatimska ekspiacja
14/05/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
19/05/2019
Fatimska ekspiacja
14/05/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
19/05/2019
Pokaż wszystko

„Idźmy, tulmy się(…) do Maryi – Matki”

„Idźmy, tulmy się(…) do Maryi – Matki”

Kontynuując nasze majowe rekolekcje, których tematem rozważań są poszczególne wezwania litanii loretańskiej, przyjrzyjmy się dzisiaj przykładowym wezwaniom do Maryi – Matki. Teologia zalicza je do pierwszej z trzech grup wezwań – w tym wypadku podejmujących wątek dogmatyczny. Są więc one związane z powszechnie przyjętymi i wyznawanymi przez katolików prawdami naszej wiary.

Matko nienaruszona, módl się za nami

Pierwsza niewiasta – Ewa, poprzez swoja niewierność i grzech ściągnęła na siebie następujący wyrok: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci” (Rdz. 3, 16). U Maryi nie mogło być o tym nawet mowy, ponieważ Ona ze względu na Boże macierzyństwo, jako Niepokalana nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego. Maryja porodziła Jezusa pozostając nienaruszoną, jako całkiem czysta bez cierpień i boleści rodzenia. Św. Augustyn tę szczególną tajemnicę usiłuje wyjaśnić: „Jak promienie słoneczne przenikają szkło, a mimo to nie naruszają go, ani nie niszczą, tak też Maryja porodziła Chrystusa, Słońce sprawiedliwości, bez jakiegokolwiek naruszenia swego dziewictwa.”

Matko przedziwna, módl się za nami

Przedziwne, cudowne, bo bez zmazy, było jej przyjście na świat i całe życie. Archanioł Gabriel w chwili Zwiastowania był więc zmuszony wyznać: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!” (Łk 1, 28). Maryja jest Matką przedziwną jako Matka Syna Bożego. Przedziwne jest to, że Bóg zamyka się w łonie dziewicy. Jest to również skutkiem przedziwnego działania Ducha Świętego. Tylko Maryja i nikt inny usłyszała: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1, 35). I ten przedziwny fakt przechodzi nasze ludzkie pojęcie…

Matko Miłosierdzia, módl się za nami

Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 8 listopada 2014 r. przychylając się do prośby Episkopatu Polski zezwoliła, aby w polskim tekście Litanii Loretańskiej dodać zawołanie „Matko Miłosierdzia”. Wypowiadamy je po wezwaniu „Matko łaski Bożej”. Polscy Biskupi swoją prośbę motywowali tym, iż nie tylko z Pisma Świętego wynika, że Maryja będąc matką Jezusa Chrystusa, jest tym samym matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia. Dodatkowo w Polsce od wieków istnieje głęboka i żywa wiara nie tylko w tajemnicę Miłosierdzia Bożego objawioną w Jezusie Chrystusie, ale także szeroki kult Matki Bożej Miłosierdzia. Już w średniowiecznej pieśni „Salve Regina” znajduje się to wezwanie skierowane do Maryi. Potem pojawiało się ono w różnych innych modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bratnie w Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”, a od 1945 r. na terenie naszego kraju powstają kaplice i sanktuaria pod tym wezwaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *