Pustelnia Złotego Lasu dzięki hojności darczyńców a także ogromnemu zaangażowaniu pracowników i dyrekcji sukcesywnie odzyskuje swój dawny blask. Wiekowe tradycje kamedułów nakazują nam dbać o zachowanie tożsamości tego miejsca i przekazywanie współczesnemu światu wartości płynących z ciszy, samotności, pracy a także obcowania z naturą i Bogiem.

Dzięki staraniom wielu osób oraz otrzymanym dotacjom najważniejsza - zasadnicza część remontów - została już wykonana i zakończona.

Przed nami kolejne zadania:

Na remont czeka budynek Eremu Tęczyńskiego

Z dawnych dwunastu domków pustelniczych dotychczas odbudowano dwa. Pozostałe będą rekonstruowane w miarę potrzeb i napływu środków finansowych.

Prace konserwatorskie prowadzone obecnie:

  • konserwacja polichromii sklepienia
  • wymiana pokrycia dachu nad nawą główną kościoła